top of page

Om informasjonskapsler

 

Informasjonskapsler (cookies) er små midlertidige filer som blir lagret på enheten din i det du besøker en nettside (som tar dette i bruk). Filene blir slettet automatisk etter en viss tidsperiode eller når nettsiden lukkes, men dette kan administreres om ønskelig. Informasjonskapslene inneholder opplysninger som for eksempel innstillingene dine eller profilinformasjonen din for et nettsted.

Det finnes to typer informasjonskapsler:

  • Informasjonskapsler fra førstetilbydere som opprettes av nettstedet du besøker.

  • Informasjonskapsler fra tredjeparter av nettsiden du besøker, som f.eks annonser eller bilder som hentes fra andre nettsider.

Ikke alle informasjonskapsler er dårlige. De kan bidra til en bedre brukeropplevelse ved å ta vare på nøkkelopplysninger om dine preferanser, som f.eks ved å huske valgene du har gjort i et nettsted slik at det blir tilpasset neste gang du besøker nettsiden. Informasjonskapsler kan samtidig inneholde opplysninger om din lokasjon, valgene du har gjort på nettsiden og andre opplysninger som brukes for statistiske formål.

Nettvett.no bruker informasjonskapsler i henhold til Google Analytics for å føre statistikk om brukeraktivitet på nettsiden. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene. (kilde: nettvett.no)

Slik administrerer du bruken av informasjonskapsler (cookies)

Du kan selv bestemme om du ønsker å akseptere eller avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler / cookies. 

Les mer om hvordan du admninstrerer informasjonskapsler i din nettleser hos nettvett: 

https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

About cookies

 

Cookies are small temporary files that are stored on your device when you visit a webpage (which uses it). The files will be deleted automatically after a certain period of time or when the webpage closes, but this can be managed if desired. The cookies contain information such as your settings or profile information for a site.

 

There are two types of cookies:

  • Cookies from first-time providers created by the site you visit.

  • Third-party cookies from the website you visit, such as ads or photos retrieved from other webpages.

 

Not all cookies are bad. They can contribute to a better user experience by keeping key information about your preferences, such as remembering the choices you've made in a website to make it customize the next time you visit the website. Cookies may also contain information about your location, the choices you have made on the website and other information used for statistical purposes.

The website uses cookies according to Google Analytics to track user activity statistics on the website. Storage of information and processing of this information is not permitted unless user is informed and has consented to what information is being processed, what purpose of this treatment is and who processes the information. (Source: nettvett.no)

 

 

How to manage your cookies

 

You can decide if you wish to accept or decline to consent to cookies.

How you manage your cookies depends on which browser you're using. Read more about how to manage cookies to your web browser by google it.

English
bottom of page